399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Kinh tế
  • Thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Để thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thì cá nhân, tổ chức cần nắm rõ khái niệm doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên.

Bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về một trong những loại hình doanh nghiệp hiện nay cũng đang khá phổ biến tại Viêt Nam.

Thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên chính là thành lập doanh nghiệp mà ở đó thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên không quá 50. Trong đó, các thành viên của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mang tính pháp lý của doanh nghiệp.

Nếu công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu thì công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu và đây là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân khác hoàn toàn với loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của doanh nghiêp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên được tổ chức như sau: Hội đồng thành viên, chủ Tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Trong đó, nếu doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn mà có 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát. Nếu ít hơn 11 thành viên, mà doanh nghiệp có nhu cầu thành lập ban kiểm soát thì Hội đồng thành viên sẽ quyết định đến hình thức cũng như cơ cấu của ban kiểm soát. Và mọi hoạt động của ban kiểm soát được quy định bởi điều lệ công ty.

Đồng thời, đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nói chung và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên nói riêng thì người có tư cách pháp nhân chính là giám đốc, tổng giám độc hoặc chủ tịch hội đồng thành viên.

Theo luật định, khi quyết định thành lập doanh nghiệp cổ phần thì người đại diện pháp nhân phải thường trú tại Việt Nam. Trong trường hợp vắng mặt cần có giấy ủy quyền cùng các giấy tờ, hồ sơ liên quan. Việc ủy quyền của người đại diện pháp nhân phải có sự phù hợp và tuân thủ đúng quy định của điều lệ doanh nghiệp.