• Chia sẻ
  • Lưu ý về vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

Lưu ý về vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần được hiểu là số tài sản mà các cổ đông trong công ty góp vào khi thành lập công ty. Những lưu ý gì cần phải biết về vốn điều lệ của công ty cổ phần mà doanh nghiệp cần phải biết?

Thành lập công ty cổ phần trước tiên bạn cần phải hiểu rõ về vốn điều lệ để có thể thành lập được loại hình này. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Kế Toán Sài Gòn xin đưa ra những thông tin sau:

Khi muốn thành lập một công ty cổ phần cần phải chú ý đến 4 loại vốn kinh doanh cơ bản: vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ và vốn góp của tổ chức hay cá nhân là người nước ngoài.
Cụ thể là vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là vốn đầu tư do các cổ đông góp hay cam kết sẽ góp trong một thời gian nhất định, được ghi lại vào điều lệ công ty. Đối với các cổ đông sáng lập được phép mua và thanh toán số cổ phần trong vòng 90 ngày kể tư ngày thành lập công ty theo quy định pháp luật (sau khi nhận được giấy chứng nhận kinh doanh). Nhà nước không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu của mỗi doanh nghiệp là bao nhiêu. Vốn có thể được thể hiện bằng tiền mặt hay tài sản khác có thể đổi ra tiền mặt như quyền sử dụng đất, ngoại tệ, vàng…

tư vấn vốn điều lệ của công ty cổ phần

Một số quy định về vốn điều lệ theo luật Doanh nghiệp thì vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần là tổng giá trị cổ phần đã bán. Tại thời điểm thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ là tổng số cổ phần đã được đăng ký mua bởi các cá nhân hay tổ chức, được ghi đầy đủ trong điều lệ doanh nghiệp.

- Đại hội cổ đông có quyền chào bán loại cổ phần được quyền bán của công ty để huy động vốn từ bên ngoài doanh nghiệp. số phần trăm cổ phần được quyền bán của công ty là tổng số phần trăm cổ phần đã được đăng ký mua và số phần trăm cổ phần chưa được mua.

- Các cổ đông khi đăng ký mua cổ phần phải thanh toán đủ trước hoặc trong ngày thành lập doanh nghiệp. Riêng đối với các cổ đông thành lập công ty có thể thanh toán sau 90 ngày kể từ ngày thành lập công ty, tức là sau khi công ty nhận được giấy chứng nhận kinh doanh của phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

- Vốn điều lệ có thể được thay đổi trong các trường hợp sau:

+ Theo sự đồng ý của Đại hội cổ đông thì công ty sẽ hoàn trả một phần cổ phần cho cổ đông sau 2 năm hoạt động kể từ lúc doanh nghiệp chính thức hoạt động, và cổ đông đó hoàn tất tất cả các nghĩa vụ tài sản cũng như góp phần trả các khoản nợ cho công ty.

+ Công ty mua lại số cổ phần đã phát hành ra bên ngoài.

+ Các cổ đông không thanh toán đúng hạn vốn điều lệ cho doanh nghiệp.