• Công nghệ
  • Kiểm tra liên kết chết với W3 Link Checker trong thiết kế web chuyên nghiệp

Kiểm tra liên kết chết với W3 Link Checker trong thiết kế web chuyên nghiệp

Với W3 Link Checker bạn có thể yên tâm trong quá trình thiết kế web & vận hành website.

Liên kết hỏng, liên kết chết hay còn gọi là dead link làm giảm chất lượng website của bạn, gây anh hưởng đến người dùng & thứ hàng website của bạn trên hệ thống tìm kiếm.

Link Checker này sẽ cho các vấn đề trong các liên kết, neo và các đối tượng tham chiếu trong một trang web, CSS, hoặc đệ quy trên một trang web toàn bộ. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên đầu tiên đảm bảo rằng các tài liệu kiểm tra sử dụng hợp lệ (X) HTML đánh dấu và CSS. Link Checker là một phần của xác nhận của W3C và chất lượng các công cụ Web.

W3 Link Checker
 
Các Công ty thiết kế website nói chung & dịch vụ thiết kế web bán hàng thì thứ hạng từ khóa rất quang trọng, nó quyết đình sống còn của một website. Bạn có thể vào công cụ này tai đây.