• Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Vì những đặc trưng đặc biệt mà khi thành lập doanh nghiệp chế xuất cũng đòi hỏi những yêu cầu đặc biệt. Với một thị trường kinh doanh như như hiện nay, việc phát triển và mở rộng thì trường chế xuất là một nhiệm vụ đáng quan tâm.

 

Theo Nghị định số 29/2008 Nghị định Chính phủ thì doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm, hoạt động trong khu doanh nghiệp, khu kinh tế.

Cũng theo quy định, khi thành lập doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp phải được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có lối ra vào, đảm bảo các yêu cầu về sản xuất và làm việc đúng theo yêu cầu của pháp luật. Việc ngăn cách giữa doanh nghiệp với khu vực bên ngoài nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, vận chuyển cũng như đảm bảo các quy định về an toàn lao động.

Khi doanh nghiệp chế xuất có ý định muốn kinh doanh nội địa thì bắt buộc phải lập chi nhánh nằm ngoài daonh nghiệp, không được đứng ra kinh doanh riêng dưới quyền doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chính vừa kinh doanh nội địa vừa xuất khẩu thì sẽ không đủ điều kiện để được thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Trong quan hệ mua bán hàng giữa doanh nghiệp công nghiệp và doanh nghiệp chế xuất cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Các doanh nghiệp nội địa bán hàng cho các doanh nghiệp chế xuất được coi là xuất khẩu của Việt Nam, ngược lại nếu mua hàng từ các doanh nghiệp chế xuất thì được coi là hoạt động nhập khẩu của Việt Nam. Điều này được quy định tại quyết định 0735 của Bộ Thương mại được ban hành năm 1997.

Việc giao dịch mua bán hàng giữa các doanh nghiệp chế xuất với các doanh nghiệp công nghiệp trong cùng khu công nghiệp được coi là hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và phải được phép của Ban quản lý khu công nghiệp thành phố, đặc biệt phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Đáp ứng những điều kiện cơ bản trên đây thì có nghĩa là đã đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để doanh nghiệp được đi vào hoạt động đúng pháp lý thì cũng cần trải qua thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp.